Bevakningshunden – Försvarsmaktshunden


På uppdrag av Armen/Hemvärnet och Flygvapnet och Marinen utbildar SBK hundförare och hundar som placeras i försvarsmaktens olika förband.
Intresserade SBK-medlemmar utbildar sina privata hundar till tjänstehundar och efter avlagt prov
kontrakteras dessa för att vid eventuell ofred kallas in till tjänstgöring. Utbildningarna görs på
lokalklubbarna runt om i landet.

Vad gör bevakningshunden?
Bevakningshunden ska fungera som en närskyddshund vars främsta uppgift är att varna sin förare för personer som finns i bevakningsområdet. Hunden är en mycket känslig sensor som kan berätta vad som hänt eller händer i terrängen där den bevakar. Detta ger förbanden den förvarning och de underrättelser de behöver för att vidta rätt åtgärder och hindra en sabotör från att slutföra sin uppgift.

Hundens styrka är framförallt dess fantastiska luktsinne och hörsel. En vältränad hund kan känna vittring av en människa på flera hundra meters avstånd, höra låga ljud på långt avstånd och har inga svårigheter att markera och följa ett spår från en människa, oavsett om det är färskt eller gammalt.  

Det ställs stora krav på bevakningshunden i fält. Hunden ska kunna vara i tjänst under länga pass och kunna lösa sin uppgift under pressade förhållande. Hunden ska kunna lösa uppgiften trots störande ljud från omgivningen. Hunden måste kunna vara i tjänst olika tider på dygnet och arbeta även i dåligt väder samt att hanteras av andra som tillhör förbandet, inte bara sin förare.

Hundekipagen kan arbeta vid postställen, vid patrullering, vid tagande av objekt, för genomsök av område, för att markera spår och för att spåra personer.

Hemvärnet
Hemvärnsförbandens främsta uppgift är att bevaka/skydda totalförsvarets viktigaste infrastruktur mot sabotage, t.ex. kraftförsörjning, ledningssystem, kommunikationer, viktiga anläggningar m.m. samt att stödja det civila samhället. För att lösa sin uppgift har hemvärnet olika bevakningshjälp-medel såsom bildförstärkare, bevakningssencorer och larmminor mm. Men även hunden är ett hjälpmedel och den bildar tillsammans med sin förare ett hundekipage.

Fler möjligheter för bevakningshundekipage
Förutom de olika hemvärnsövningarna som finns att delta vid, så kan man göra en hel del annat skoj med sin bevakningshund. Varje år arrangeras DM och SM i bevakning. Dessutom finns ett antal lagtävlingar och realistiska övningar i tävlingsform där man kan delta  med både bevaknings- och räddningshundar, sär ekipagen sätts att lösa mer eller mindre svåra uppgifter.

Utbildningen
För att bli ett bevakningshundekipage i hemvärnet måste man genomgå en viss utbildning samt klara vissa prov. Man skall:

 • vara godkänd lägreklasslydnad med lägst betyg 5 i alla moment
 • ha ett godkänt anlagsprov
 • ha en godkänd disponibilitetskontroll
 • ha genomgått TFU-G (om man inte gjort värnplikt)
 • ha genomgått bevakningskurs
 • ha ett godkänt Certprov försvarsmaktshund
 • ha ett hemvärnsavtal för föraren
 • ha ett hundkontrakt för hunden

Grundkrav på hunden
En hund som skall användas som bevakningshund inom hemvärnet eller försvarsmakten skall klara följande krav: 

 

 

 • Minst 45 cm i mankhöjd
 • Skottfast
 • Hunden skall ha uppnått 18 månaders ålder men ej var över 5 år vid certprovet.
 • Hunden skall ha underull och täckhår.
 • Hunden bör även vara nyfiken och arbetsvillig, samt öppen och tillgänglig och kunna koppla av när den binds upp. 

Krav på föraren
Eftersom målet med att utbilda hundekipage till hemvärnet är att dessa faktiskt ska bli aktiva och fylla en funktion bör hundföraren ha förutsättningar att klara fältlivet och klara att patrullera längre sträckor i skogsterräng.

För förare som inte gjort värnplikt krävs en utbildning som heter TFU-G, totalförsvarsutbildning – grund. Det är en kurs som brukar ligga över två veckoslut. Där får man lära sig grunderna för hur försvaret och frivilligorganisationerna fungerar. Dessutom ingår lite sjukvård, skjutövningar och en natt i fält, med tillhörande utfodring i ”snuskburk”, mm.

Denna kurs är ett krav för att få göra slutprov med hunden som hemvärnshund, om du ej har gjort värnplikt.

Anlagsprov
Anlagsprovet går ut på att se om hunden naturligt har de egenskaper som krävs för att kunna utbildas och fungera som bevakningshund inom hemvärnet.

Detta gör man genom att testa hundens tillgänglighet, d.v.s. hur den agerar i kontakt med främmande människor. Man ser på hundens förmåga att kunna koppla av när inget händer, d.v.s. passivitet, och på nyfikenheten samt på eventuell skottberördhet. Provet görs både för förarens och resten av gruppens skull. Det känns inte roligt, varken för föraren eller för resten av träningsgruppen, om man har lagt ner många timmars arbete på en hund som senare visar sig vara t.ex. skottberörd, och alltså aldrig kommer att kunna arbeta i hemvärnet.

För att göra anlagsprovet skall man ha med medlemsbevis i SBK och hundens registreringsbevis.

Disponibilitetskontroll
Detta är en kontroll som görs på både hund och förare, för att se så att ingen är krigsplacerad på annat håll, eller av andra skäl inte kan skriva avtal med hemvärnet. Kontrollen görs i samband med anlagsprovet.

CERTPROV FÖRSVARSMAKTSHUND

Lydnadsprov motsvarande LÄGRE KLASS på bruksprov 
Med minst en 5:a på alla moment. Lydnaden görs inte under provtillfället. Detta ska vara avvklarat och godkänt innan cert dagen.

KONTAKTTAGANDE, BESIKTNING/HANTERING och SAMARBETE.

Målsättning: Kontrollera hundens vilja / ovilja att ta kontakt med en främmande människa samt förmåga att låta sig hanteras och samarbeta med okänd person.
Anvisning: Hunden med förare står i direkt anslutning till publik/funktionärer.

Kontrollant eller av denne utsedd lämplig person, ansluter från sidan och hälsar på föraren. Om hunden ej tar kontakt med kontrollanten skall kontrollanten skapa anledning för hunden att ta kontakt genom att prata med hunden. Om hunden fortfarande inte tagit kontakt skall kontrollanten ej tvinga hunden till kontakttagande utan momentet avbryts och hundens uppträdande antecknas under anmärkningar.

Efter kontakttagande går kontrollanten ca 5 m där hundens vilja att följa med/samarbeta testas.
5m från gruppen vänder kontrollanten upp mot gruppen och gör halt.
På denna plats sker en ingående kontroll av hundens ben, tassar, rygg och bröst.
Vidare kontrolleras hundens ID-nummer samt tänder. Efter denna hantering lämnas hunden åter till ägaren.
Som avslutning skall hunden lastas, i för hunden okänt fordon, för transport. Härvid skall hanterbarheten och uppträdande mot andra hundar särskilt kontrolleras.

BASTJÄNST

Målsättning: Kontrollera hundarnas förmåga att slappna av i basmiljö. Hundarna skall kunna avhämtas, rastas, utfodras m.m. av för hunden okända människor.
Anvisning: Hundarna lämnas till funktionär efter mottagning och kopplas därefter upp i basmiljö. Hundarna förblir i basmiljö under hela provet med undantag för genomförande av aktuellt moment då funktionär lämnar ut hunden till föraren.

Efter genomfört moment återförs hundarna till basen av funktionär. Hundens förmåga att vara tyst och kunna slappna av skall kontrolleras.
Om arrangören inte tillhandahåller kojor/gryt får hundens egen bilbur användas.
Bastjänsten pågår till dess att sista hund genomfört sista moment.

SPÅRPROV MED PATRULLERING OCH SPÅRUPPTAG.

Målsättning: Kontrollera hundens förmåga att markera och följa ett spår.
Anvisning: Spårupptag och spårning bedöms var för sig.
Spårövergång får ej ske närmare än 50 m från start.
Patrullering sker i råterräng, 200m.
Vid spårupptag koppelspårar ekipaget ca 20 m. Därefter görs en halt på 5 minuter. På direktiv selar föraren på hunden och fortsätter spåra.

Bakspår anses som godkänd markering.
Vid bakspår vänds ekipaget av kontrollant efter ca 20 m. För godkänt krävs att hunden markerar spårövergången vid första tillfället.

Spårets längd: 1500 m .
Spåret skall innehålla minst 2 st 90-graders vinklar.
Ålder: 90 min.
Max tid: 90 min.
Antal föremål: 3 + slut. Krav för godkänd = 1 + slut.

Föremål skall vara av varierande slag (trä, plast, metall och textil) och inneha storlek enligt SBK:s tävlingsbestämmelser.

BEVAKNINGSPROV

Målsättning: Kontrollera hundens förmåga att uppfatta och markera en i skogsterräng gående person.
Anvisning: Provet utförs stillastående från bevakningsplats under 60 min, och om möjligt i mörker.

Förarna får sina hundar utanför basområdet av funktionär.

Figuranterna startar på provledarens order 150 meter från hundarna och rör sig, på markerad bana, växelvis enligt i förväg uppgjort schema. Två halter om 5 respektive 10 minuter skall genomföras.

För godkännande krävs att hundar markerat före 50 metersgränsen.

Kontrollant kan begära ytterligare figurantförfyttningar för att utröna oklarheter.

Efter bevakningsprovet skall hundarna åter till basen för fortsatt bastjänst. Funktionär återför hunden till basen.

Alternativ 1. Hundarna i en grupp:  6 – 8 hundar placeras med 5 meters mellanrum.
Alternativ 2. Hundarna i två grupper: 3 – 4 hundar placeras med 10 meters mellanrum.

PATRULLERING

Målsättning: Kontrollera hundens förmåga att under patrullering markera människor vid sidan av patrullstigen. Vid provtillfället kan vallningen av stigen variera. (motvallad, flödesvallad och råterräng)
Anvisning:
Patrullsträckans längd:ca 1000 meter.
Vindfigurant: 50-80 meter.
Ljudfigurant: Figuranten startar 100 meter från stigen och går ”snett mot” hunden.
En minuts halt vid första vinkeln.
Figuranten ej närmare stigen än 50 meter
Sidledsförflyttningen parallellt med stigen skall vara 50 meter
Figuranten får ej bli synlig för hundarna.

Kontrollanterna bestämmer beroende av rådande väderlek och markförhållanden vilken typ av ljud samt volym som skall nyttjas.

För godkännande krävs att hunden markerar figurant under patrullering.

Provledare skall ej kommendera stillastående bevakning i närheten av figuranten. Om däremot föraren väljer att göra stillastående bevakning och därvid får markering skall hunden bedömas som godkänd.

Efter godkänt prov
Det är nu det börjar! När hundekipaget förhoppningsvis har klarat certprovet så skriver Hemvärnet ett kontrakt med hunden och ett avtal med hundföraren. Efter det blir man krigsplacerad inom ett hemvärnskompani och kan påbörja sin tjänstgöring, som ska vara minst 20 timmar per år.

I och med detta får man en premie, som för närvarande ligger på 1 800 kr, som betalas ut efter en tjänstgöringsperiod om f. n. 20 tim. samt naturligtvis all utrustning som krävs för uppgiften.
Den utbildande klubben får dessutom en utbildningspremie på 3 000 kr per godkänt ekipage.

Funktionskontroll
Funktionskontroller genomförs vartannat år för att kontrollera status på hundarna. De måste fungera lika bra som vid certprovet. Det gäller alltså att ekipagen tränar betydligt mer än de 20 timmar per år som kontraktet föreskriver.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: